Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Boorland B.V.

Klik hier om deze leverings- en betalingsvoorwaarden te downloaden in pdf formaat.

1. Algemeen

1.1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Boorland B.V., verder te noemen opdrachtnemer met (een) derde (n), verder opdrachtgever genaamd, gesloten overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alsmede op alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen, dan wel verstrekte adviezen.
1.2   Te allen tijde zullen deze voorwaarden prevaleren boven eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, voorzover althans schriftelijk niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

I I. Aanbiedingen en prijzen

2.1   Alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, behoudens een schriftelijk genoemde termijn van bindendheid.
2.2   Ingeval er terzake enigerlei overeenkomst een schriftelijke bevestiging  zijdens opdrachtnemer is verzonden, dan zijn partijen aan die bevestiging gebonden en wordt de bevestiging geacht de juiste inhoud van de overeenkomst weer te geven.
2.3   Ten tijde van het totstandkomen van een overeenkomst verstrekte prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment geldende salarissen, materiaal- en grondstofprijzen, sociale lasten, vervoerskosten, brandstofprijzen etc. en exclusief eventuele belastingen, dan wel andere heffingen. Indien zich na de datum van aanbieding een verhoging of verlaging in één of meerdere der kostenfaktoren voordoet, is opdrachtnemer gerechtigd de bij de aanneming van de opdracht overeengekomen prijs te wijzigen, althans na drie maanden, welke wijziging door opdrachtnemer kan worden verrekend.
2.4   Alle bij de aanbieding verstrekte tekeningen en ( technische) gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd. Details behoeven niet te worden verstrekt.
2.5   Aanbiedingen, tekeningen, ontwerpen en berekeningen zijn het eigendom van opdrachtnemer en mogen zonder zijn toestemming niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.
2.6   Eventueel gedane mededelingen, c.q toezeggingen van door opdrachtnemer ingeschakelde tussenpersonen, medewerkers en/of vertegenwoordigers binden opdrachtnemer niet, dan na schriftelijke bevestiging.
2.7   Afbeeldingen, catalogi, technische specificaties, dan wel anderssoortige  gegevens, geven een algemene voorstelling van door opdrachtnemer gevoerde artikelen en kunnen nimmer als garantie gelden.

I I I. Levering en Levertijd

3.1    Alle door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden en te leveren diensten worden uitgevoerd naar het beste kunnen en weten. Opdrachtgever is immer gehouden opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de door haar voor de uitvoering van de opdracht nodig geachte werkzaamheden uit te voeren.
3.2    Opdrachtnemer wordt geacht te hebben geleverd, zodra naar haar oordeel de door opdrachtgever verstrekte opdracht is voltooid, dan wel de diensten zijn geleverd en door haar daarvan mededeling aan opdrachtgever is gedaan.
3.3.   Alle zaken reizen voor risico van de opdrachtgever, behoudens in het geval artikel 7:11 B.W. en levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door aanbieding van de zaken op de overeengekomen plaats. Opdrachtnemer is vrij in de keuze van het transportmiddel en opdrachtnemer is immer gehouden diens medewerking te verlenen aan  de afleveringshandeling.
3.4   Een bij aflevering verstrekt document wordt geacht de hoeveelheid en hoedanigheid der zaken juist weer te geven, tenzij opdrachtgever eventuele bezwaren terstond schriftelijk kenbaar maakt aan opdrachtnemer. Opdrachtgever is gehouden de zaken bij de in ontvangstneming op hoeveelheid en hoedanigheid te controleren.
3.5   Opgegeven levertijden gelden immer als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als een fatale termijn. Opdrachtnemer zal steeds trachten een opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen, doch bij overschrijding daarvan, dient opdrachtgever immer een termijn te gunnen om alsnog te leveren c.q te presteren.Voor door opdrachtnemer te leveren diensten en zaken wordt slechts geacht een fatale termijn te zijn overeengekomen, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald, een en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer zich te beroepen op overmacht.
3.6   De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten en voorts alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van de opdrachtnemer.
3.7   Indien de opdrachtgever niet op niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting is de opdrachtnemer gerechtigd, na de opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld – zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat hij tot enige schadeloosstelling is gehouden.
3.8   Opdrachtgever heeft niet het recht geleverde zaken aan de opdrachtnemer te retourneren, behoudens althans voorafgaande schriftelijke toestemming.

IV. OMVANG VAN HET WERK EN VOORZIENINGEN

4.1   De opdracht omvat het complete werk, zoals dit in de aanbieding is omschreven.
4.2   Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoren de navolgende werkzaamheden, leveringen en voorzieningen niet tot de verplichtingen van de opdrachtnemer.
De opdrachtgever neemt op zich er voor te zorgen, dat deze leveringen, werkzaamheden en voorzieningen naar de eis van het werk zo tijdig zijn verricht, dat de uitvoering van de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht geen vertraging ondervindt:
A:   De levering van hulpmaterialen, zoals perslucht, gas, water, electriciteit, nodig voor
      de uitvoering van de opdracht.
B:   Het tijdens de duur van de uitvoering van de opdracht ter beschikking stellen, in de
      direkte nabijheid van de plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd, van een droge,
      verwarmde, verlichte en afzonderlijk afsluitbare ruimte, van voldoende omvang, als
      onderkomen voor het personeel van opdrachtnemer voor het opslaan van de te
      verwerken materialen, gereedschappen en persoonlijke eigendommen van het
      personeel.
C:   Verlichting van de plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd, zodanig dat de
      werkzaamheden doorgang kunnen vinden.
D:   Grond-, bestrating-, hei-, hak-,breek-,funderings-, metsel-,beton-, timmer- en
      stofferingswerk of andere bijkomende werken van welke aard dan ook.
E:   Extra hulp voor het verplaatsen van stukken, welke redelijkerwijs niet door twee
      mensen te hanteren zijn.
4.3  Opdrachtgever heeft het recht vóór of tijdens de uitvoering van de verstrekte opdracht wijzigingen op te dragen.
Slechts meerwerk, dat als zodanig is opgedragen, zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Meerwerk zal de opdrachtnemer schriftelijk worden opgedragen; het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op uitvoering respectievelijk van de opdrachtnemer op verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.
4.4. De opdrachtnemer heeft het recht kosten welke voor hem door de hierna te noemen oorzaken ontstaan aan de opdrachtgever in rekening brengen:
A:   Wanneer de uitvoering van de opdracht door oorzaken buiten de schuld van de
      opdrachtnemer worden verzwaard of niet normaal en zonder onderbreking kunnen
      geschieden.
B:   Wanneer de overheidsvoorschriften welke ten tijden van het afsluiten van de
      overeenkomst aan de opdrachtgever niet bekend waren of bekend konden zijn,
      van kracht worden.
4.5  Betaling uit artikel 4.4. voortvloeiende meerdere of mindere kosten, dient plaats te vinden overeenkomstig het bepaalde in par.VII.
4.6  De opdrachtgever zorgt voor de bewaking van het bouwterrein en draagt alle kosten daarvan.
4.7  De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een deugdelijke weg en het onderhouden ervan naar het werkterrein voor de aanvoer van materieel en bouwstoffen. Indien het werkterrein in een bouwput is gelegen, dan geldt dezelfde bepaling.
4.8  Eveneens zal de opdrachtgever zorg dragen dat tijdig aanvragen worden gedaan en/of het verschuldigde wordt voldaan ter zake van voedingsleidingen e.d. welke nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.
4.9  De opdrachtgever dient te zorgen, voor zover het werk dit vereist, voor de aanwezigheid van netvoeding van 220/380 volt en 16 ampère of zoveel meer als nodig is en waterleiding met een afsluitbare kraan met schroefkoppeling van ½” of
1” binnen een afstand van 25 meter van de plaats waar de overeengekomen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. De eventuele kosten van aanleg en vergunningen hieraan verbonden zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4.10 De kosten van verwerking van afkomende materialen zijn voor de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
4.11 De in, op en boven de bodem aanwezige obstakels, zowel zichtbaar als onzichtbaar, welke de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtnemer kunnen belemmeren, moeten door de opdrachtgever voor de aanvang van de werkzaamheden worden verwijderd.
Indien door dergelijke obstakels schade aan materiaal van de opdrachtnemer ontstaat en/of stagnatie bij de productie optreedt, dan zullen de kosten hiervan door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

V. OVERMACHT

5.1  Omstandigheden van dien aard, dat het vorderen van naleving of verdere nakoming van een overeenkomst jegens één van de partijen kennelijk onredelijk zou zijn, of feitelijk onmogelijk, gelden voor de partij als overmacht.
5.2     In geval van overmacht is opdrachtnemer niet verplicht de overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding. Bij voortdurende overmacht geldt de overeenkomst als van rechtswege ontbonden, doch in zodanig geval is de opdrachtgever wel gehouden de voor de situatie van de overmacht geleverde zaken en/of diensten aan de opdrachtnemer te voldoen.
Indien er sprake is van een tijdige overmachtsituatie herleven de verplichtingen over en weer, zodra de overmacht opleverende toestand is geëindigd. 

VI.  Eigendomsvoorbehoud

6.1.  Alle geleverde zaken blijven eigendom van de opdrachtnemer, totdat de vordering van opdrachtnemer ter zake de geleverde zaken, verschuldigd geworden rente en incassokosten daaronder begrepen, volledig door opdrachtgever zullen zijn voldaan.
6.2   Opdrachtgever is niet gerechtigd zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, aan derden in eigendom  te doen overgaan, of deze zaken door enige overeenkomst of handeling aan derden pandrecht of enig ander zekerheidsrecht te verschaffen.

VII. Betaling

7.1. De betaling van door opdrachtnemer geleverde diensten en zaken dient te geschieden binnen door opdrachtnemer aangeduide termijn op haar faktuur.
In ieder geval dient de opdrachtgever uiterlijk binnen 14 dagen na faktuurdatum voor betaling zorg te dragen, zulks zonder enige korting en op een door de opdrachtnemer aan te wijzen bank- of girorekening, dan wel in kontanten ten kantore van de opdrachtnemer. Verrekening wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens in geval van andersluidende dwingende wetsbepaling.Schuldvergelijking wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
7.2  Indien betaling niet kontant plaatsvindt, dan wel bij gebreke van een betaling uiterlijk op de vervaldag als bedoeld in par. 7 sub 1, verkeert opdrachtgever van rechtswege in uitdrukkelijk verzuim en gebreke, zonder dat daartoe een sommatie, dan wel ingebrekestelling, vereist zal zijn. In zodanig geval is de totale vordering van opdrachtnemer, ook die betrekkelijk tot nog niet vervallen fakturen, terstond en ineens opeisbaar.
Tevens is opdrachtgever als dan aan opdrachtnemer verschuldigd een rente van 1% per maand of een gedeelte daarvan. Voorts is opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd alle kosten, zowel gerechtelijke, als buitengerechtelijke, welke opdrachtnemer moet maken om tot de voldoening van zijn vordering te geraken.
De buitengerechtelijke incassokosten bij het uit handen geven der vordering belopen 15% van het ter incasso gegeven bedrag, zulks zonder een maximum en met een minimum van € 50,00. Uit het enkele feit, dat opdrachtnemer zich verzekert van de hulp van een derde om tot incasso te geraken, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid van opdrachtgever tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Ingeval in het kader van incassomaatregelen het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd is deze eveneens de in het desbetreffende Arrondissement gebruikelijke kosten van een faillissements-aanvrage verschuldigd.
7.3    Indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, hem surséance van betaling wordt verleend, tot liquidatie of verkoop van zijn bedrijf overgaat, beslag op diens zaken of een gedeelte daarvan wordt gelegd, os opdrachtnemer gerechtigd – ongeacht enig getroffen regeling, dan wel niet verstreken betalingstermijnen – reeds geleverde zaken terug te nemen, c.q is zijn vordering ineens opeisbaar, dan wel heeft opdrachtnemer het  recht  de overeenkomst, eventueel voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, door eenvoudige mededeling en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, te ontbinden, een en ander onverminderd opdrachtnemers recht op vergoeding van schade, gederfde winst, interest en ontstane kosten daaronder begrepen. 
7.4  Zolang opdrachtgever niet volledig aan diens betalingsverplichting heeft voldaan, is opdrachtnemer niet gehouden verdere diensten te leveren, dan wel verdere leveranties te doen, hetgeen evenzeer geldt voor naar het oordeel van opdrachtnemer verminderde kredietwaardigheid van opdrachtgever. Te allen tijde heeft opdrachtnemer het recht zekerheid voor de betaling te verlangen van leveranties en diensten, terwijl opdrachtnemer bij gebreke van een verlangde zekerheidsstelling gerechtigd is de overeenkomst, ook voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zulks zonder generlei gehoudenheid tot schadevergoeding.

VIII.  AANSPRAKELIJKHEID

8.1  Mededelingen zijdens opdrachtnemer met betrekking tot kwaliteit of andere eigenschappen van zaken binden opdrachtnemer eerst, nadat deze schriftelijk zijn gedaan met de onmiskenbare bedoeling een garantie te verstrekken.
Uitvoering van opdrachten zijdens opdrachtnemer geschieden te allen tijde naar beste kunnen en weten. Elke aansprakelijkheid voor schade, zowel direkte, als indirekte, ontstaan tengevolge van samenstelling of kwaliteit van de door opdrachtnemer geleverde zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover deze althans niet het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. In geval van opzet of grove schuld is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer nimmer verdergaand dan tot de hoogte van het faktuurbedrag, dan wel tot datgene, waarop conform de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer rechten geldend kunnen worden gemaakt. Opdrachtnemer dient immer de gelegenheid te worden gegund alsnog naar behoren te leveren c.q te presteren.
8.2  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade of kosten, welke mochten ontstaan aan de eigendommen van de opdrachtgever of van derden, indien dit een gevolg is van fouten in de van de opdrachtgever afkomstige tekeningen, gegevens of orders. Indien opdrachtnemer alles heeft gedaan wat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden om een deugdelijke uitvoering te verkrijgen.
8.3   Advisering geschiedt te allen tijde naar beste kunnen en weten en kan nimmer aanleiding gever tot enigerlei aansprakelijkheid van schade dan ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld.
8.4  Mochten op door opdrachtnemer gevoerde zaken door de fabrikant verstrekte gegevens omtrent kwaliteit en eigenschappen zijn opgenomen, waaraan deze zaken, niet voldoen, dan zal een eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer nimmer verder kunnen gaan, dan de aanspraken, welke opdrachtnemer jegens de fabrikant geldend kan maken.
8.5   Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aansprakelijkheid welke op opdrachtnemer jegens derden zou kunnen rusten ter zake door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde zaken en/of diensten.
8.6   Door opdrachtnemer geleverde zaken zijn naar beste kunnen en weten vervaardigd en eventueel aangegeven eigenschappen zijn proefondervindelijk getest doch zijn en kunnen niet worden gegarandeerd. Uitgezonderd opzet en grove schuld wordt ter zake geen aansprakelijkheid aanvaard.
8.7  Ter zake van dosering en toepassing door de opdrachtgever van door opdrachtnemer geleverde zaken, noch ter zake van onoordeelkundig gebruik, noch ten aanzien van gebruik niet overeenkomstig het doel, wordt enigerlei aansprakelijkheid, ook niet voor eventuele gevolgschade, aanvaard.
8.8  In geval door opdrachtnemer geleverde apparatuur niet deugdelijk mocht functioneren, dient opdrachtgever opdrachtnemer te allen tijde in de gelegenheid te stellen om voor herstel, dan wel vervanging zorg te dragen. Opdrachtnemer is in geen geval tot meer gehouden, dan tot herlevering, dan wel tot vergoeding van een schade, welke nimmer hoger zal zijn, dan het faktuurbedrag.
Iedere verdergaande aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

IX. RECLAMES

9.1  Eventuele reclames dienen op straffe van verval binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen acht dagen na levering van diensten, dan wel ontvangst van de zaken schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
Elk recht op reclame vervalt, indien zaken door opdrachtgever in gebruik zijn genomen, dan wel door opdrachtgever zijn doorverkocht.
9.2  In geval van verborgen gebreken, dan wel van gebreken, welke bij normale oplettendheid niet terstond door opdrachtgever konden worden geconstateerd, vervalt ieder recht van reclame, indien tussen levering en reclame een periode is verstreken van 3 maanden.
9.3  Bij een eventuele reclame is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de gestelde ondeugdelijkheid te onderzoeken, bij gebreke waarvan ieder recht op reclame komt te vervallen. Een eventueel monster dient in overleg met opdrachtnemer en in zijn bijzijn te worden genomen en ten behoeve van onderzoek verzegeld te worden verzonden. Mocht de reclame door opdrachtnemer gerechtvaardigd worden geacht, dan is deze nimmer tot meer gehouden dan tot gratis herlevering, dan wel het betalen van een vergoeding tot ten hoogste het gefaktureerde bedrag.
9.4  Eventuele reclames kunnen de op opdrachtgever rustende betalingsverplichting nimmer opschorten, behoudens andersluidende dwingende wetsbepalingen.

X. OPLEVERING

10.1  Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd, indien het geheel gebruiksklaar ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld.
10.2  De opdrachtnemer is gehouden de opdrachtgever mede te delen dat het werk gebruiksklaar te zijner beschikking is. Dit zal gebeuren nadat de werkzaamheden zoals overeengekomen zijn voltooid, maar zal in ieder geval geacht worden te hebben plaatsgevonden uiterlijk 10 werkdagen na faktuur-c.q eindfaktuurdatum.
10.3 Niet van invloed op het gebruiksklaar zijn van het werk is de omstandigheid waarin werkzaamheden van derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, nog niet zijn verricht of nog niet zijn beëindigd.
10.4  De Opdrachtgever is gehouden voor of bij oplevering te onderzoeken of de opdrachtnemer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Voorts is de opdrachtgever gehouden om de opdrachtnemer er ter stond schriftelijk van in kennis te stellen, indien het tegendeel blijkt, tenzij artikel 9.2 van toepassing is.
10.5  De opdrachtnemer is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerder ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
10.6  De nakoming van een overeenkomst geldt tussen partijen als ondeugdelijk, indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek  of de kennisgeving bedoeld in artikel 10.4 tijdig te doen.
10.7. De prestatie van de opdrachtnemer geldt in elk geval als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in artikel
10.4 in acht heeft genomen.

XI.  ANNULERING

11.1  Indien opdrachtgever in enig opzicht in gebreke blijft aan diens verplichtingen te voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd alle lopende opdrachten of orders, ook voor zover reeds gedeeltelijk uitgevoerd, te annuleren.
11.2  Ingeval opdrachtgever een verstrekte opdracht of order geheel of gedeeltelijk annuleert heeft opdrachtnemer naast het recht om nakoming te verlangen, evenzeer recht om vergoeding te verlangen van tot aan dat moment geleverde zaken en/of diensten, als mede op vergoeding van alle kosten en schade, interest en gederfde winst.

XII.  TOEPASSING RECHT EN GESCHILLEN

12.1.  Op alle aanbiedingen van opdrachtnemer, tussen opdrachtnemer en derden tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van  toepassing.
12.2  Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten, dan wel daarvan gederiveerde overeenkomsten, worden bij uitsluiting beslecht door de rechter binnen wiens ressort opdrachtnemer is gevestigd, behoudens althans andersluidende dwingende wetsbepalingen.

Boorland B.V.
Mobiel direct:  06 - 459 66 951
Telefoon:        075 - 687 76 92
Fax:               075 - 687 76 59

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel – KvK nummer: 34363577

Boorland Betonboringen

Bel of mail ons gerust voor een vrijblijvende afspraak of offerte.
Welkom bij Boorland!


    BOORLAND B.V.
 Contact 


Hoofdvestiging & postadres:
Dorpsstraat 348b
1566 BN Assendelft - Zaanstad

Postbus 56921
1040 AX Amsterdam

Mobiel direct: 06 - 459 66 951


www.betonboringen-boorland.nl

e-mail: info@boorland.nl